Deze dienst wordt alleen met geluid via Kerkomroep.nl uitgezonden.

Klik hier voor Kerkomroep GTSTP in nieuw venster of nieuw tabblad

Liturgie

 

Welkom en mededelingen door de ouderling-van-dienst

Aanvangslied ‘Vandaag is een nieuwe dag’ 

         https://www.youtube.com/watch?v=Is4nKJIkoHQ

Vandaag is een nieuwe dag
die ik beginnen mag
en ik ben klaar voor de start
vandaag is een nieuwe dag
die ik beginnen mag
met een lied in mijn hart

Dit is de dag gemaakt door God
kom zing en dans, wees blij
dit is de dag gemaakt door God
kom op! doe mee met mij
met mij!

Vandaag is een nieuwe dag…

 

Gebed

Bemoediging & Groet

Inleiding

Lied 912 Neem mijn leven, laat het Heer

     https://www.youtube.com/watch?v=8MlJzLZUD34

Neem mijn leven, laat het,  Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid

Neem mijn handen, maak ze sterk
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Gebed

Lezing: Psalm 96

96  1 Zing voor de HEER een nieuw lied,
zing voor de HEER, heel de aarde.
2  Zing voor de HEER, prijs zijn naam,
verkondig van dag tot dag dat hij ons redt.
3 Maak aan alle volken zijn majesteit bekend,
aan alle naties zijn wonderdaden.

4 Groot is de HEER, hem komt alle lof toe,
geducht is hij, meer dan alle goden.
5 De goden van de volken zijn minder dan niets,
maar de HEER: hij heeft de hemel gemaakt.
6 Glans en glorie gaan voor hem uit,
macht en luister vullen zijn heiligdom.

7 Erken de HEER, stammen en volken,
erken de HEER, zijn majesteit en macht,
8 erken de HEER, de majesteit van zijn naam,
draag geschenken zijn voorhoven binnen.

9 Buig u voor de HEER in zijn heilige glorie,
huiver, heel de aarde, als hij verschijnt.
10 Zeg aan de volken: ‘De HEER is koning.
Vast staat de wereld, zij wankelt niet.
Hij oordeelt de volken naar recht en wet.’

11 Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen,
de zee bruisen en alles wat daar leeft.
12 Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit,
laten alle bomen jubelen

13 voor de HEER, want hij is in aantocht,
in aantocht is hij als rechter van de aarde.
Rechtvaardig zal hij de wereld berechten,
de volken oordelen, trouw aan zijn woord.

Schriftlied Hemelhoog 586 Groot is de Heer

        https://www.youtube.com/watch?v=V3NX6MzER9Y

Groot is de Heer,
Hij is heilig en goed
Door zijn kracht
Staan wij vast in zijn liefde.
Groot is de Heer,
Hij's waarachtig en trouw.
Door genade bewijst Hij zijn liefde.

Groot is de Heer en waard onze lofprijs.
Groot is de Heer en waard onze eer.
Groot is de Heer, verhef dan je stem,
Verhef dan je stem.
Groot is de Heer
Groot is de Heer

Preek

Luisterlied Hemelhoog 460 ‘Ik zal er zijn

        https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Dankgebed, voorbeden, stilgebed en Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen
.

Collecte

1e Werelddiaconaat
       ==⇒     Klik hier voor een gift in de 1e collecte

2e Eigen kerk           
       ==⇒    Klik hier voor een gift in de 2e collecte

 

Slotlied 913Wat de toekomst brenge moge

       https://www.youtube.com/watch?v=Cd_LRhzOM5I

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Zegen