Laatste zondag van het kerkelijk jaar: gedachteniszondag

 

Deze dienst wordt met geluid en beeld via Kerkomroep.nl uitgezonden.

Klik hier voor Kerkomroep GTSTP in nieuw venster of nieuw tabblad

Liturgie

Voor de dienst:  Orgelspel

Welkom en afkondigingen
 
Aanvangslied: Psalm 90 : 1 en 6  orgelspel
        1 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen.
        De zekerheid van allen die u vrezen.
        Geslachten gaan, geslachten zullen komen,
        wij zijn in uw ontferming opgenomen.
        Wij mogen bouwen op de vaste grond
        van uw belofte en van uw verbond.
     
        6. Zeventig, tachtig jaren mensenleven
        Is dat, o Heer, om hoog van op te geven?
        ’t Is moeite en verdriet. Och mocht het wezen
        Dat wij u kenden naar Gij zijt te vrezen.
        Leer Gij ons zo te leven, dag na dag,
        Dat in ons hart de wijsheid wonen mag.
    
Groet, bemoediging en drempelgebed

Luisterlied 906 : 1 - God is tegenwoordig
      https://www.youtube.com/watch?v=1MEDRq9ADKY

Kyriëgebed -  lied 281 : 1,2,4,9,10   gesproken bij het orgel

    1 Wij zoeken hier uw aangezicht,
    God, houd uw oog op ons gericht
    Kyrie eleison!
 
    2 Wanneer het donker ons verrast,
    Houd ons dan in uw goedheid vast:
    Kyrie Eleison!
 
    4 Gij  roept ons met een nieuwe naam
    Uit dit genadeloos bestaan:
    Kyrie Eleison!
 
    9 Het lied van wie zijn voorgegaan
     zet ons vandaag tot zingen aan:
    Amen. Halleluja!
 
    10 Ontvlam in ons en vuur ons aan!
    Getroost zullen wij verder gaan,
    Amen. Halleluja!

Glorialied: 630 : 1  -   Sta op een morgen ongedacht
       https://www.youtube.com/watch?v=6HOMxEnR8U0

    Sta op een morgen ongedacht
    Gods dag is aangebroken,
    Er is in een  bewogen nacht,
    Een nieuwe lente ontloken.
    Het leven brak door aard en steen,
    uit alle wonderen om u heen,
    spreekt dat God heeft gesproken.

Gebed van de zondag

1e Schriftlezing  PSALM 23 in de vertaling van Huub Oosterhuis
Mijn herder is de Heer,
het zal mij nooit aan iets ontbreken.
Hij brengt mij in een oase van groen
daar strek ik mij uit aan de rand van het water
daar is het goed rusten.
Ik kom weer tot leven, dan trekken wij verder,
vertrouwde wegen, Hij voor mij uit.
Want God is zijn naam.
Al moet ik het duister in van de dood,
ik ben niet angstig, U bent toch bij me,
onder uw hoede durf ik het aan.
Gij nodigt mij aan uw eigen tafel,
en allen die tegen mij zijn
moeten het aanzien: dat Gij mij bedient,
dat Gij mij zalft, mijn huid en mijn haren,
dat Gij mijn beker vult tot de rand.
Overal komen geluk en genade
mij tegemoet, mijn leven lang.
En altijd kom ik terug in het huis
van de Heer, tot in lengte van dagen.

Organist: Ps 23b : 1, 2, 3
 
    1. De Heer is mijn Herder!
    ‘k Heb al wat mijn lust;
    Hij zal mij geleiden
    naar grazige weiden.
    Hij voert mij al zachtkens
    aan wateren der rust

    2. De Heer is mijn Herder!
    Hij waakt voor mijn ziel,
    Hij brengt mij op wegen
    van goedheid en zegen,
    Hij schraagt me als ik wankel
    Hij draagt me als ik viel.

    3 De Heer is mijn Herder!
    Al dreigt ook het graf,
    geen kwaad zal ik vrezen,
    Gij zult bij mij wezen;
    o Heer, mij vertroosten
    uw stok en uw staf.

2e Schriftlezing: 1 Korintiërs 13 : 1 - 13

13  1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. 2 Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 3 Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.
4 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7 Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.
8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – 9 want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. 10 Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. 11 Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. 12 Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Luisterlied 754 : 1 - Liefde Gods die elk beminnen
       https://www.youtube.com/watch?v=BAd8UpJ5S4Q

Verkondiging

Orgelspel: 
op verzoek liederen van familie van de overleden gemeenteleden:
    - Johannes de Heer: Als g’ in nood gezeten
    - Veilig in Jezus armen
    - Eens als de bazuinen klinken

Gedenken van de overleden gemeenteleden en overigen
    De namen worden genoemd en na elke naam wordt een vers van lied 727 gelezen.

    Voor alle heilgen in de heerlijkheid
    die U beleden in hun aardse strijd,
    zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd!
    Halleluja, halleluja!

    Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;
    Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;
    Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht.
    Halleluja, halleluja!

    Maak al uw strijders in dit aards gevecht
    moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht
    tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd.
    Halleluja, halleluja!

    Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon,
    toch zijn wij één: zij zingend voor de troon,
    wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon.
    Halleluja, halleluja!

    Lang valt de tijd en zwaar is ons geding,
    bang is de strijd en vol vertwijfeling,
    dat ons de zege bijna nog ontging.
    Halleluja, halleluja!

    Rood is de avond als het zonlicht daalt;
    ook in de dood hebt Gij hun lot bepaald,
    God die de moede strijders binnenhaalt.
    Halleluja, halleluja!

    Van alle einders, van de verste kust
    zullen zij vinden vrede, feest en rust,
    U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest!
    Halleluja, halleluja!

Dankgebed, Stil gebed, Onze Vader
    Onze Vader die in de hemelen zijt,
     uw naam worde geheiligd;
     uw Koninkrijk kome;
     uw wil geschiede,
     gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
     Geef ons heden ons dagelijks brood;
     en vergeef ons onze schulden,
     gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
     en leid ons niet in verzoeking,
     maar verlos ons van den boze.
     Want van U is het Koninkrijk
     en de kracht en de heerlijkheid
     tot in der eeuwigheid.
     Amen.


Collecte

    1e  PKN pastoraat
       ==⇒     Klik hier voor een gift in de 1e collecte

    2e  Beheer & Financiën       
       ==⇒    Klik hier voor een gift in de 2e collecte


Slotlied -   lied 416 - Ga met God en Hij zal met je zijn
    https://www.youtube.com/watch?v=fccYzkb2XrU

Wegzending en zegen
 
Luisterlied:  Sela – ‘Ik zal er zijn’
           https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg

Orgelspel