Stille Week - maandag

Stille Week - maandag

Voorganger:NBG-werkgroep
Locatie:Online uitzending via kerkomroep.nl
Ouderling:Overdenking door Nellie Hamersma-Sluis
Diaken:
Collectes:
Elke avond in de Stille Week (behalve Goede Vrijdag) is er gelegenheid om aan de hand van het evangelie naar Marcus en Matteüs samen stil te staan bij het lijden van Jezus en het naderende Paasfeest.
 
 

De korte samenkomsten worden van te voren opgenomen en zijn te bekijken en beluisteren via de kerkomroeppagina van de PKN gemeente GTSTP:      https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10724

en zonder beeld te beluisteren via de kerkomroeppagina van de Hervormde Gemeente SLWT: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10525
 

LITURGIE

De laatste dagen: Het tempelbedrijf platgelegd

-Welkom
 
Jeruzalem, 33 na Chr.
Er is veel discussie over wanneer Jezus precies leefde en stierf. De precieze datering is ingewikkeld omdat er weinig gegevens in de Bijbel zelf staan. Bovendien werden er in die tijd verschillende datumsystemen gebruikt en sommige monniken hebben zich later misrekend. Er zijn dus genoeg onzekerheden over de precieze datering van het hoogte- en tegelijk dieptepunt van Jezus’ leven.
Een mogelijke betrouwbare reconstructie van de laatste dagen van zijn leven op aarde speelt zich af in het jaar 33. Jezus stierf dan op vrijdag 3 april 33 na Chr. om ongeveer 15 uur in de middag.
 
In deze Stille Week volgen we deze reconstructie van dag tot dag. We lezen daarbij uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus en Matteüs.
Het is goed om ieder jaar een week van bezinning te vieren, waarin we dagelijks als volgelingen van Jezus, zijn lijden, sterven en opstanding uit de doden gedenken.
 
- Zingen: Gezang 120: 1 en 4 (LvdK)
    1   Heft op uw hoofden, poorten wijd!
    Wie is het, die hier binnen rijdt?
    Begroet Hem, Heer der heerlijkheid
    en Heiland vol barmhartigheid!
    Hij geeft de wereld 't leven weer.
    Juicht blijde, zingt uw God ter eer,
    looft Hem, die sterk van daad
    de deuren binnen gaat.
 
    4   Heft op uw hoofden, poorten wijd!
    Elk hart zij Hem ter woon bereid!
    De palmen van uw eerbied spreidt
    de weg langs, die uw Koning rijdt.
    Hij komt tot u met troost en vree
    en brengt u heil en liefde mee.
    Geprezen zij de Heer,
    Hij geeft u 't leven weer!
 
-Gebed 
 
- Bijbellezing: Marcus 11: 15-19 
15 Ze kwamen in Jeruzalem. Hij ging de tempel binnen en begon iedereen die daar iets kocht of verkocht weg te jagen; hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver,
16 en hij liet niet toe dat iemand voorwerpen over het tempelplein droeg.
17 Hij hield de omstanders voor: ‘Staat er niet geschreven: “Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn”? Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!’
18 De hogepriesters en de Schriftgeleerden hoorden wat er gebeurd was en zochten naar een mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen; ze waren bang voor hem, omdat het hele volk in de ban was van zijn onderricht.
19 Nadat de avond gevallen was, gingen Jezus en zijn leerlingen weg uit de stad.
 
- Overdenking door Nellie Hamersma-Sluis
 
-Zingen: Psalm 84: 1 en 4
    1   Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
    het huis waar Gij uw naam en eer
    hebt laten wonen bij de mensen.
    Hoe brand ik van verlangen om
    te komen in uw heiligdom.
    Wat zou mijn hart nog liever wensen
    dan dat het juichend U ontmoet
    die leven zijt en leven doet.
 
    4   Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. 
    Hun lied weerklinkt van oord tot oord,
    tot zij Jeruzalem betreden,
    waar alle pelgrims binnengaan
    om voor Gods aangezicht te staan.
    Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.
    Verhoor mij, God van Israël,
    die alles leidt naar uw bestel.
 
- Gedicht: Runderen, schapen en duiven te koop! – René van Loenen (NLB 187)
 
-Gebed  met stiltemoment en afsluiten met het Onze Vader