Stille Week - dinsdag

Stille Week - dinsdag

Voorganger:NBG-werkgroep
Locatie:Online-uitzending via kerkomroep.nl
Ouderling:Overdenking door ds. Wouter van Wingerden
Diaken:
Collectes:
Elke avond in de Stille Week (behalve Goede Vrijdag) is er gelegenheid om aan de hand van het evangelie naar Marcus en Matteüs samen stil te staan bij het lijden van Jezus en het naderende Paasfeest.
 
 
De korte samenkomsten worden van te voren opgenomen en zijn te bekijken en beluisteren via de kerkomroeppagina van de PKN gemeente GTSTP:      https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10724
en zonder beeld te beluisteren via de kerkomroeppagina van de Hervormde Gemeente SLWT: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10525
 

LITURGIE

De laatste dagen: Levensgevaarlijke discussies

-Welkom
 
- Zingen: Psalm 118:  7, 11, 14 (OB)
    7    De HEER is mij tot hulp en sterkte;
    Hij is mijn lied, mijn psalmgezang;
    Hij was het, die mijn heil bewerkte,
    Dies loof ik Hem mijn leven lang.
    Men hoort der vromen tent weergalmen
    Van hulp en heil ons aangebracht;
    Daar zingt men blij, met dankb're psalmen:
    "Gods rechterhand doet grote kracht."
 
    11   De steen, dien door de tempelbouwers
    Veracht'lijk was een plaats ontzegd,
    Is, tot verbazing der beschouwers,
    Van God ten hoofd des hoeks gelegd.
    Dit werk is door Gods alvermogen,
    Door 's HEEREN hand alleen geschied;
    Het is een wonder in onz' ogen;
    Wij zien het, maar doorgronden 't niet.
 
    14   Gij zijt mijn God, U zal ik loven,
    Verhogen Uwe majesteit;
    Mijn God, niets gaat Uw roem te boven;
    U prijz' ik tot in eeuwigheid.
    Laat ieder 's HEEREN goedheid loven,
    Want goed is d' Oppermajesteit;
    Zijn goedheid gaat het al te boven;
    Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!
 
-Gebed 
 
- Bijbellezing: Marcus 11: 27-33
27 Ze kwamen weer in Jeruzalem aan. Toen Jezus zich in de tempel ophield, kwamen de hogepriesters, de Schriftgeleerden en de oudsten van het volk naar hem toe
28 en vroegen hem: ‘Op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? Wie heeft u het recht gegeven om zo te handelen?’
29 Jezus antwoordde: ‘Ik zal u een vraag stellen; als u me daarop antwoord geeft, zal ik u zeggen op grond van welke bevoegdheid ik zo handel.
30 Doopte Johannes in opdracht van de hemel of in opdracht van mensen? Antwoord mij.’
31 Ze overlegden met elkaar en zeiden: ‘Als we zeggen: “Van de hemel,” zal hij zeggen: “Waarom hebt u hem dan niet geloofd?”
32 Maar als we zeggen: “Van mensen,” wat dan?’ Ze waren namelijk bang voor de menigte, want iedereen hield Johannes voor een echte profeet.
33 Dus zeiden ze tegen Jezus: ‘We weten het niet.’ En Jezus zei tegen hen: ‘Dan zeg ik ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe.’
 
- Overdenking door ds. Wouter van Wingerden
 
-Zingen: NLB 537: 1 en 2
    1. Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft:
    wat durft dat volk Mij nog te vragen.
    Dat volk dat vast, maar toch in tweedracht leeft,
    wat durft dat volk Mij nog te vragen.
    Die in zak en as gezeten
    twistend mijn gebod vergeten,
    denkt gij, dat Ik om dat vasten geef?    
    Mijn volk, wat durft gij Mij te vragen.
 
    2. Zo spreekt de God die alles weet en ziet:
    Ik durf uw vasten niet vertrouwen.
    Als gij de zwervers niet uw woning biedt
    durf Ik uw vasten niet vertrouwen.
    Schenk uw brood aan de geboeiden
    schenk uw troost aan de vermoeiden.
    Anders hoor Ik naar uw smeken niet,
    en durf uw vasten niet vertrouwen.
 
- Gedicht: "De kruisweg" - Joke van Sliedregt
 
-Gebed  met stiltemoment en afsluiten met het Onze Vader