Stille Week - woensdag

Stille Week - woensdag

Voorganger:NBG-werkgroep
Locatie:Online uitzending via kerkomroep.nl
Ouderling:Overdenking door ds. Christiaan Kanis
Diaken:
Collectes:
Elke avond in de Stille Week (behalve Goede Vrijdag) is er gelegenheid om aan de hand van het evangelie naar Marcus en Matteüs samen stil te staan bij het lijden van Jezus en het naderende Paasfeest.
 
 
De korte samenkomsten worden van te voren opgenomen en zijn te bekijken en beluisteren via de kerkomroeppagina van de PKN gemeente GTSTP:      https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10724
en zonder beeld te beluisteren via de kerkomroeppagina van de Hervormde Gemeente SLWT: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10525
 

LITURGIE

De laatste dagen: Gezalfd en verkocht

-Welkom
 
-Zingen: Gezang 178: 1, 2 en 3 (LB 1973)
    1   Jezus, om uw lijden groot,
    om uw leven en uw dood
    die volbrengen 't recht van God,
    Kyrie eleison.
 
    2   Heer, om uw zachtmoedigheid,
    vorst die op een ezel rijdt
    en om Sions onwil schreit,
    Kyrie eleison.
 
    3   Om de zalving door een vrouw,
    vreugdeolie, geur van rouw,
    teken van wat komen zou,
    Kyrie eleison.
    Kyrie eleison.
 
-Gebed
 
- Bijbellezing: Marcus 14: 1-11
1 De volgende dag zou het feest van Pesach en het Ongedesemde brood beginnen. De hogepriesters en schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem door middel van een list gevangen te nemen en te doden.
2 Ze zeiden bij zichzelf: Tijdens het feest kan dat niet, want dan komt het volk in opstand.
3 Toen hij in Betanië in het huis van Simon – degene die aan huidvraat had geleden – aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd.
4 Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar: ‘Waar is deze verkwisting goed voor?
5 Die olie had immers voor meer dan driehonderd denarie verkocht kunnen worden, en dat geld hadden we aan de armen kunnen geven.’ Ze voeren tegen haar uit.
6 Maar Jezus zei: ‘Laat haar met rust, waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan.
7 Want de armen zijn altijd bij jullie, en jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen wanneer je maar wilt, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn.
8 Wat ze kon, heeft ze gedaan: ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis.
9  Ik verzeker jullie: waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’
10 Toen ging Judas Iskariot, een van de twaalf, naar de hogepriesters om hem aan hen uit te leveren.
11 Toen zij dit hoorden, waren ze opgetogen en beloofden ze hem geld te zullen geven. En hij zon op een mogelijkheid om hem op een geschikt moment uit te leveren. 
 
- Overdenking door ds. Christiaan Kanis
 
-Zingen: Gezang 173 1, 3, 5
    1   Alles wat over ons geschreven is
    gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
    alle geboden worden thans voldragen,
    alle beproeving van de wildernis.
 
    3   Jezus, de haard van uw aanwezigheid
    zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
    Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
    Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 
 
    5   Dit is uw opgang naar Jeruzalem
    waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
    vrede aan allen die uw naam verhogen:
    heden hosanna, morgen kruisigt Hem!
 
- Gedicht: "Hij was een lam" - Enny IJskes-Kooger 
 
-Gebed  met stiltemoment en afsluiten met het Onze Vader