Stille Zaterdag

Stille Zaterdag

Voorganger:NBG-werkgroep
Locatie:Online uitzending via kerkomroep.nl
Ouderling:Overdenking door Fred Werkman
Diaken:
Collectes:
Elke avond in de Stille Week (behalve Goede Vrijdag) is er gelegenheid om aan de hand van het evangelie naar Marcus en Matteüs samen stil te staan bij het lijden van Jezus en het naderende Paasfeest.
 
 
De korte samenkomsten worden van te voren opgenomen en zijn te bekijken en beluisteren via de kerkomroeppagina van de PKN gemeente GTSTP:      https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10724
en zonder beeld te beluisteren via de kerkomroeppagina van de Hervormde Gemeente SLWT: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10525
 

LITURGIE

De laatste dagen: Leegte

-Welkom
 
- Zingen: Gezang 182: 1 en 6
    1   Jezus, leven van ons leven,
    Jezus, dood van onze dood,
    Gij hebt U voor ons gegeven,
    Gij neemt op U angst en nood,
    Gij moet sterven aan uw lijden
    om ons leven te bevrijden.
    Duizend, duizendmaal, o Heer,
    zij U daarvoor dank en eer.
 
    6   Dank zij U, o Heer des levens,
    die de dood zijt doorgegaan,
    die Uzelf ons hebt gegeven
    ons in alles bijgestaan,
    dank voor wat Gij hebt geleden,
    in uw kruis is onze vrede.
    Voor uw angst en diepe pijn
    wil ik eeuwig dankbaar zijn.
 
-Gebed 
 
- Bijbellezing: : Matteüs 27: 62-66
62 De volgende dag, dus na de voorbereidingsdag, gingen de hogepriesters en de farizeeën samen naar Pilatus.
63 Ze zeiden tegen hem: ‘Heer, het schoot ons te binnen dat die bedrieger, toen hij nog leefde, gezegd heeft: “Na drie dagen zal ik uit de dood opstaan.”
64 Geeft u alstublieft bevel om het graf tot de derde dag te bewaken, anders komen zijn leerlingen hem heimelijk weghalen en zullen ze tegen het volk zeggen: “Hij is opgestaan uit de dood,” en die laatste leugen zal nog erger zijn dan de eerste.’
65 Pilatus antwoordde: ‘U kunt bewaking krijgen. Ga nu en regel het zo goed als u kunt.’
66 Ze gingen erheen en beveiligden het graf door het te verzegelen en er bewakers voor te zetten.
 
- Overdenking door Fred Werkman
 
- Zingen: Johannes de Heer 543: 1 en 4
    1. 'k Heb geloofd en daarom zing ik,
    Daarom zing ik van genâ.
    Van ontferming en verlossing
    Door het bloed van Golgotha.
    Daarom zing ik U, Die stervend
    Alles, alles hebt volbracht.
    Lam Gods, dat de zonde wegneemt,
    Lam van God, voor ons geslacht.
 
    4. Ja, 'k geloof, en daarom zing ik
    Daarom zing ik U ter eer,
    's Werelds Heiland, Hogepriester,
    Aller heren Opperheer!
    Zoon van God en Zoon des mensen,
    O, kom spoedig in Uw kracht,
    Op des hemels wolken weder!
    Kom, Here Jezus, kom! Ik wacht.
 
- Gedicht: "Stille zaterdag" - Cobie Verheij-de Peuter
 
-Gebed  met stiltemoment en afsluiten met het Onze Vader