Organisatie

ANBI Gegevens

Naam ANBI                          Protestantse Gemeente Garmerwolde-Thesinge-Stedum-Ten Post

RSIN/Fiscaal nummer           825805314

Website adres                      http://www.pkn-gtstp.nl

E-mail                                  scriba@pkn-gtstp.nl

Adres                                   Kerkstraat 7

Postcode                              9797 PD

Plaats                                   Thesinge

Postadres                             Kerkstraat 7

Postcode                              9797 PD

Plaats                                   Thesinge
 

De Protestantse Gemeente Garmerwolde-Thesinge-Stedum-Ten Post is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Protestantse Gemeente Garmerwolde-Thesinge-Stedum-Ten Post.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota

Beloningsbeleid
De beloning van de kerkelijk werkers is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.


Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. N.B. Door samenvoeging van de kerk in 2018 en daarmee ook de samenvoeging van de kerkelijke rekeningen is er geen begroting opgenomen voor het jaar 2017
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de bestedingen van het verslagjaar, m.d.v. dat er een kostbare onderhoudsbeurt voor een van de kerkgebouwen plaats gaat vinden en dat een ander kerkgebouw wordt overgenomen door de Stichting Oude Groninger Kerken.
 

Baten en Lasten kerkelijke gemeente

 

begroting
2023

rekening
2022

rekening
2021


   BATEN
 

Opbrengsten uit bezittingen

 €   15.850

 €  28.030

 €  31.380

Bijdragen gemeenteleden (incl. collecten)

 €   61.750

 €  66.683

 €  68.745

Totaal baten

 €   77.600

 €  94.713

 € 100.125


    LASTEN
 

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

 €  13.526

 €  10.895

 €   25.719

Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

 €   5.500

 €    6.369

 €    5.331

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

 €   5.020

 €    4.872

 €    4.891

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

 €  32.625

 €   19.942

 €   31.222

Salarissen (koster, organist e.d.)

 €    2.550

 €    3.385

 €     2.453

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

 €    5.370

 €    5.654

 €    14.002

Lasten overige eigendommen en inventarissen

 €    8.000

 €    13.462

 €     6.681

 
Af te dragen collecten
 
 €    6.500  €    8.276  €     5.588

Totaal lasten

 €   79.091

 €   72.855

 €   95.889

 

Resultaat (baten - lasten)

 - €  1.491

 €    21.858

 €      4.236


Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 
Toelichting specifiek voor de Protestantse Gemeente Garmerwolde-Thesinge-Stedum-Ten Post
De corona-pandemie heeft ook voor onze kerk gevolgen gehad. Zo zijn de inkomsten voor verhuur van onze gebouwen volledig weggevallen. Ook de inkomsten van de kerkelijke collecten zijn, ondanks de ingevoerde mogelijkheid van digitaal bijdragen, sterk verminderd.